sentThesis

การส่งโครงการวิทยานิพนธ์ การชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา และการคืนสถานสภาพนิสิต สำหรับนิสิตปริญญาเอกที่เข้าศึกษาภาคต้น ปีการศึกษา 2558 และนิสิตปริญญาโทที่เข้าศึกษาภาคต้น ปีการศึกษา 2559

Scoraship_banner

หลักเกณฑ์การมอบทุนสนับสนุนการเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่าในการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ และทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ประจําปีงบประมาณ 2561