กำหนดหลักเกณฑ์ ปีบัญชี พ.ศ. 2562

อนุสนธิตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การใช้เงินรายได้เบิกจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินสนับสนุนงานวิชาการและวิจัยของส่วนงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมติเห็นชอบโดยที่ประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัยจึงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายค่าตอบแทนและเงินสนับสนุนงานวิชาการและงานวิจัยของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีบัญชี พ.ศ. 2562 ดังรายละเอียด

เอกสาร รายละเอียด
กำหนดหลักเกณฑ์การใช้เงินรายได้เบิกจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินสนับสนุนงานวิชาการและวิจัยของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีบัญชี พ.ศ. 2562 Download
ใบสมัครขอรับเงินสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิชาการหรือวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติในต่างประเทศ ของคณาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีบัญชี พ.ศ. 2562 Download
ใบสมัครขอรับเงินสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิชาการประเภทวิทยานิพนธ์ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติแบบปากเปล่า ประจำปีบัญชี พ.ศ. 2562 Download
ใบสมัครขอรับเงินสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติประจำปีบัญชี พ.ศ. 2562 Download

กำหนดหลักเกณฑ์การมอบทุน ปีงบประมาณ 2561

อาจารย์และนิสิตที่ประสงค์จะสมัครขอรับทุนสนับสนุนการเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่าในการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ และทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอให้ส่งใบสมัครมาพร้อมคำร้องทั่วไปหรือบันทึกข้อความ (กรณีที่เป็นอาจารย์) พร้อมทั้งเอกสารต่างๆตามที่ระบุไว้ในประกาศและใบสมัคร ที่ชั้น 1 อาคารสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย

เอกสาร รายละเอียด
หลักเกณฑ์การมอบทุนสนับสนุนการเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่าในการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ และทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ 2561 Download
เอกสาร รายละเอียด
ใบสมัคร Download
เอกสาร รายละเอียด
คำร้องทั่วไป (บว.01)
ใบสมัครทุนสนับสนุนการเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่าฯ Download
ใบสมัครทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ฯ Download