รับสมัคร

หลักสูตรมหาบัณฑิต แบ่งการศึกษาออกเป็น 2 แผน คือ

 • แผน ก เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทำวิทยานิพนธ์ ดังนี้
  • แผน ก 1 ทำเฉพาะวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต โดยสาขาวิชา
   หรือภาควิชาอาจกำหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติม โดยไม่นับหน่วยกิต แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด
  • แผน ก 2 ทำวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และศึกษารายวิชา
   อีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
 • แผน ข เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษางานรายวิชา โดยไม่ทำวิทยานิพนธ์ แต่ต้องมี
  การศึกษาค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต และไม่เกิน 6 หน่วยกิต

หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต แบ่งการศึกษาออกเป็น 2 แบบ คือ

 • แบบ 1 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทำวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่
  ภาควิชาอาจกำหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติม โดยไม่นับหน่วยกิต แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่
  บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด ดังนี้

  • แบบ 1.1 ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท จะต้องทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า
   48 หน่วยกิต
  • แบบ 1.2 ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาตรี จะต้องทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า
   หน่วยกิต จะต้องมีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน
 • แบบ 2 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทำวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพสูง และ
  ก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษารายวิชาเพิ่มเติม ดังนี้

  • แบบ 2.1 ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท จะต้องทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า
   36 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
  • แบบ 2.2 ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาตรี จะต้องทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า
   48 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
   ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์ตามแบบ 2.1 และแบบ 2.2 จะต้องมีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน

ที่มา: ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 ข้อ 16

 • ประกาศนียบัตรบัณฑิต จะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง จะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า
  • ปริญญาโท จะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
  • ปริญญาเอก จะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าที่มีผลการเรียนดีมาก หรือปริญญาโทหรือเทียบเท่า
   ที่มา: ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 ข้อ 5
 • ทั้งนี้อาจมีคุณสมบัติอย่างอื่นเพิ่มเติมตามความต้องการของแต่ละหลักสูตร สามารถตรวจสอบได้ที่ www.grad.ku.ac.th เมนู “รับสมัคร/ค่าธรรมเนียมการศึกษา” หัวข้อ “สาขาที่เปิดรับสมัคร” หรือสอบถามโดยตรงได้ที่ คุณพรทิพย์ 0-2942-8445-50 ต่อ 202 หรือ E-mail: fgraptt@ku.ac.th
 • ภาคต้น รอบแรก เดือนธันวาคม, มกราคม – กุมภาพันธ์
  รอบสอง เดือนเมษายน – มิถุนายน (ถ้ามี)
  เปิดการเรียนการสอน เดือนสิงหาคม
 • ภาคปลาย เดือนสิงหาคม – ตุลาคม
  เปิดการเรียนการสอน เดือนมกราคม
 • ค่าธรรมเนียมการสมัคร 500 บาทต่อ 1 สาขาวิชา
  • ชำระเป็นเงินสด หรือบัตรเครดิต กรณียื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร ด้วยตนเอง หรือ
  • ชำระเงินผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยสามารถดาวน์โหลดใบแจ้งการชำระเงิน (บส.บว.2) ได้ที่ www.grad.ku.ac.th หัวข้อ “ใบแจ้งการชำระเงิน (บส.บว.2)” หรือธนาณัติ สั่งจ่ายในนาม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรณีส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครทางไปรษณีย์
 • ดาวน์โหลดข้อมูลและสาขาวิชาที่เปิดรับสมัครได้ที่ www.grad.ku.ac.th หรือ
 • ซื้อซีดีข้อมูลและสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร บัณฑิตวิทยาลัย อาคารสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดจำหน่าย
  วันจันทร์-ศุกร์ เว้น วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการอื่น ๆ ราคาแผ่นละ 50 บาท หรือ
 • สั่งซื้อทางไปรษณีย์ ราคาแผ่นละ 70 บาท โดยสั่งจ่ายในนาม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยให้เขียนชื่อ-ที่อยู่ใส่กระดาษขนาด 34 นิ้ว ให้ชัดเจนและถูกต้อง แนบใส่ซอง ส่งมาที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตู้ ปณ.1104 ปทฝ.เกษตรศาสตร์ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10903 วงเล็บมุมซอง “สั่งซื้อซีดีข้อมูลการเปิดรับสมัคร” ทั้งนี้การสั่งซื้อทางไปรษณีย์ควรสั่งซื้อ “ก่อนปิดรับสมัครประมาณ 1 สัปดาห์”
 • รับสมัครเฉพาะทาง Internet เท่านั้น โดยผู้สมัครดำเนินการดังนี้
  • ผู้สมัครเข้าระบบ Internet โดยใช้ Web Site คือ www.grad.ku.ac.th เมนู “รับสมัคร/ค่าธรรมเนียมการศึกษา”
  • ศึกษารายละเอียดการเข้าศึกษาต่อในประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครระดับบัณฑิตศึกษา และตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครและรายละเอียดเพิ่มเติมเฉพาะสาขาวิชาในสาขาวิชาที่ต้องการสมัคร (ศึกษาอย่างละเอียดเพื่อประโยชน์ของท่านเอง)
  • เข้าสู่ระบบการรับสมัคร กรอกใบสมัคร (บส.บว.1) ให้ถูกต้องและครบถ้วน ส่งข้อมูลผ่านระบบ Internet และสั่งพิมพ์ จำนวน 1 ชุด ติดรูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว มุมขวาด้านบนใบสมัคร ลงชื่อผู้สมัคร
  • กรณีที่ไม่สามารถสั่งพิมพ์ใบสมัครได้ ให้ผู้สมัครส่งเอกสารประกอบการรับสมัคร รูปถ่าย พร้อมกรอกเลขที่ผู้สมัคร และสาขาวิชาที่สมัคร ไว้หลังรูปถ่าย ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยจะดำเนินการสั่งพิมพ์ให้
 • เลือกวิธีการส่งเอกสารเพียงวิธีเดียวเท่านั้น ดังนี้
  • ทางไปรษณีย์ จัดส่งเอกสารประกอบการสมัคร พร้อมแนบซองจดหมายติดแสตมป์ให้เรียบร้อย จ่าหน้าซองถึงตัวผู้สมัครเอง มาที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตู้ ปณ.1104 ปทฝ.เกษตรศาสตร์ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10903 วงเล็บมุมซอง “สมัครสอบคัดเลือกระดับบัณฑิตศึกษา” เมื่อบัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารประกอบการสมัครเรียบร้อยแล้ว แจ้งผลการสมัครทาง SMS 3-5 วันทำการ หรือ
  • ด้วยตนเอง ยื่นเอกสารประกอบการสมัครได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย อาคารสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อบัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารประกอบการสมัครเรียบร้อยแล้ว ท่านจะทราบผลการสมัครทันที
  • ทั้งนี้ผู้สมัครสามารถตรวจสอบสถานะการสมัครของท่านได้ที่ www.grad.ku.ac.th
 • ผู้สมัครมีสิทธิ์สมัครได้มากกว่า 1 สาขาวิชา โดยต้องชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร พร้อมทั้งเอกสารประกอบการสมัครแยกแต่ละสาขาวิชา โดยวันและเวลาสอบคัดเลือกไม่ตรงกัน แต่จะมีสิทธิ์เข้าศึกษาได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
 • สำเนาใบรายงานคะแนน (Transcript)
  • ผู้สมัครประเภทที่ 1 สำเร็จการศึกษาแล้ว ให้ใช้สำเนาใบคะแนน (Transcript) ฉบับที่ระบุชื่อปริญญา พร้อมวัน/เดือน/ปีสำเร็จการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ หรือสำเร็จการศึกษาแล้ว กำลังรอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ให้ใช้สำเนาใบคะแนน (Transcript) ฉบับที่มีรายวิชาครบหลักสูตรแล้ว พร้อมแนบหนังสือรับรองว่ารอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญา จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
  • ผู้สมัครประเภทที่ 2 กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายของหลักสูตร ให้ใช้สำเนาใบคะแนน (Transcript) จำนวน 1 ฉบับ พร้อมกับหนังสือรับรองรายวิชาเรียน (บส.บว.3) ที่ระบุรายวิชา และหน่วยกิตการเรียนในภาคการศึกษาสุดท้าย ซึ่งรวมแล้วจะต้องมีรายวิชาครบตลอดหลักสูตร
  • หนังสือรับรองรายวิชาเรียน (บส.บว.3) สามารถ Download ได้ที่ www.grad.ku.ac.th เมนู “รับสมัคร/ค่าธรรมเนียมการศึกษา”
  • สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก โปรดแนบสำเนาใบคะแนน (Transcript) ทั้งระดับปริญญาตรีและโท อย่างละ 1 ฉบับและกรณีผู้สมัครที่สำเร็จปริญญาตรีในหลักสูตรต่อเนื่อง ต้องแนบสำเนาใบคะแนน (Transcript) ในระดับ ป.ม. พ.ม. ป.กศ.สูง หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่าอนุปริญญามาด้วย จำนวน 1 ฉบับ
 • หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน (บส.บว.4) ตามที่ระบุไว้ในคุณสมบัติของผู้สมัครและรายละเอียดเพิ่มเติมเฉพาะสาขาวิชา (ถ้ามี)
 • สำเนาใบทะเบียนสมรส/ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (กรณีที่ชื่อ-สกุลในเอกสารไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ จำนวน 1 ฉบับ
 • ผู้สมัครที่ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ต้องส่ง
  • ใบแจ้งการชำระเงิน (บส.บว.2) ส่วนของผู้สมัคร ฉบับจริง มีลายเซ็นผู้รับเงินและประทับตราธนาคาร จึงถือว่าสมบูรณ์
  • ซองจดหมาย ติดแสตมป์ให้เรียบร้อย จ่าหน้าซองถึงตัวผู้สมัครเอง เพื่อทางบัณฑิตวิทยาลัยจักได้ส่งใบเสร็จค่าสมัครสอบคัดเลือกให้ผู้สมัครในภายหลัง
 • หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) ตามที่ระบุไว้ในคุณสมบัติของผู้สมัครและรายละเอียดเพิ่มเติมเฉพาะสาขาวิชา
 • ผู้สมัครที่ได้รับการตรวจสอบใบสมัคร เอกสารประกอบการสมัครการชำระค่าธรรมเนียม การสมัครสอบ และมีคุณสมบัติของผู้สมัคร ตลอดจนรายละเอียดเพิ่มเติมของสาขาวิชาถูกต้องและครบถ้วนแล้ว จึงจะมีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ทั้งนี้บัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ณ บัณฑิตวิทยาลัย อาคารสารสนเทศ ชั้นล่าง และ www.grad.ku.ac.th การเข้าสอบคัดเลือกให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ
 • บัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ณ บัณฑิตวิทยาลัย อาคารสารสนเทศ ชั้นล่าง และ www.grad.ku.ac.th ผู้ที่ได้รับอนุมัติให้เข้าศึกษา รายงานตัวได้เพียงหนึ่งสาขาวิชาเท่านั้น ทั้งนี้หากได้รับอนุมัติให้เข้าศึกษา มากกว่า 1 สาขาวิชา จะต้องส่งคำร้องขอสละสิทธิ์ หรือลาออกกรณีมีสถานภาพเป็นนิสิตปัจจุบัน ก่อนดำเนินการชำระเงินผ่านธนาคารเพื่อลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาแรก มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษา
 • การกรอกข้อมูลประวัตินิสิตใหม่ผ่านทางอินเทอร์เน็ต
 • การลงทะเบียนขอรับบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี มก.
 • การพิมพ์ใบแจ้งหนี้ (KU9) และชำระเงินค่าลงทะเบียนภาคการศึกษาแรกผ่านธนาคาร
 • การรายงานตัวเข้าศึกษาและทำบัตรประจำตัวนิสิตใหม่ (ด้วยตนเอง)
 • การปฐมนิเทศนิสิตใหม่
 • การลงทะเบียนเรียนผ่าน Web
 • แจ้งกับเจ้าหน้าที่ในวันรายงานตัว โดยเขียนข้อมูลที่ถูกต้องลงในใบรายงานตัว พร้อมลงชื่อกำกับ และแนบสำเนาหลักฐานประกอบ
 • สมัครเรียนภาคพิเศษ ยื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร ได้ที่โครงการภาคพิเศษ/คณะ โดยตรง ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่โครงการภาคพิเศษ/คณะ หรือ www.ku.ac.th หรือ www.grad.ku.ac.th
 • ดูรายละเอียดได้ที่ www.grad.ku.ac.th เมนู “รับสมัคร/ค่าธรรมเนียมการศึกษา”