ติดต่อเรา

ที่อยู่-เบอร์โทรศัพท์

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตู้ ปณ. 1104 ปทฝ.เกษตรศาสตร์ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10903
โทรศัพท์ 02-942-8445-9 E-mail: fgra@ku.ac.th

งานบริหารและธุรการ

 - สารบรรณ
105

 - วิเทศสัมพันธ์
206

 - การเจ้าหน้าที่
212

งานคลังและพัสดุ
209

งานมาตรฐานการศึกษา
237

งานบริการการศึกษา
233

งานสารสนเทศ
418

งานนโยบายและประสานวิทยาเขต
425

ประชาสัมพันธ์และโสตทัศนศึกษา
101

เคาน์เตอร์งานคลัง
106

เคาน์เตอร์บริการนิสิต
107

เวลาทำการ

วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08:30 น. – 16:30 น.
และวันเสาร์ เวลา 08:00 น. – 15:00 น.

แผนที่การเดินทาง

ที่อยู่-เบอร์โทรศัพท์

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 1 ถนนมาลัยแมน ต.ทุ่งกระพังโหม
อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ปณ.73140
โทร. 034-355575-6 แฟกซ์ 034-355576

เวลาทำการ

วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08:30 น. – 16:30 น.

แผนที่การเดินทาง

map-kps