การลงทะเบียน

นิสิตที่ประสงค์ของดเรียนบางรายวิชาประจำภาคต้น 2561
สามารถทำได้ ตั้งแต่วันพุธที่ 5 กันยายน – วันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม 2561
วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องเพิ่ม-ถอน รายวิชาล่าช้า ถึงบัณฑิตวิทยาลัย วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561

  • วันสุดท้ายของการส่งเอกสารขอถอนรายวิชาล่าช้าถึงสำนักทะเบียนและประมวนผล(โปรดส่งเอกสารด่วน)
    ภายในวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561
  • ในภาคการศึกษาแรกให้ลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
  • การลงทะเบียนเรียน ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 15 หน่วยกิตในแต่ละภาคการศึกษาปกติ
  • การศึกษาภาคฤดูร้อน ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 7 หน่วยกิต

    ลงทะเบียน

GC (Graduate Credit)

ใช้สำหรับวิชาที่นับหน่วยกิตตามหลักสูตรบัณฑิตศึกษา รายงานผลเป็น A ถึง F (ยกเว้นวิชาวิทยานิพนธ์ (Thesis) และวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) รายงานผลเป็น S หรือ U)

GA (Graduate Audit)

ใช้สำหรับวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตระดับบัณฑิตศึกษา รายงานผลเป็น S หรือ U เช่น วิชาภาษาอังกฤษ English Required by Graduate School 01355501 ลงทะเบียนเป็น GA

UC (Undergraduate Credit)

ใช้สำหรับวิชาที่นับหน่วยกิตในระดับปริญญาตรี รายงานผลเป็น A ถึง F

UA (Undergraduate Audit)

ใช้สำหรับวิชาระดับปริญญาตรีที่ไม่นับหน่วยกิต รายงานผลเป็น S หรือ U