การลงทะเบียนนิสิตที่ประสงค์ของดเรียนบางรายวิชาประจำภาคปลาย 2561

 • สามารถทำได้ ตั้งแต่วันพุธที่ 13 – วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2562 (ผ่านระบบสารสนเทศนิสิต)
 • วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องเพิ่ม-ถอน รายวิชาล่าช้า ถึงบัณฑิตวิทยาลัย วันพุธที่ 24 เมษายน 2562
 • วันสุดท้ายของการส่งเอกสารขอถอนรายวิชาล่าช้าถึงสำนักทะเบียนและประมวนผล (โปรดส่งเอกสารด่วน) ภายในวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562
 • ในภาคการศึกษาแรกให้ลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
 • การลงทะเบียนเรียน ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 15 หน่วยกิตในแต่ละภาคการศึกษาปกติ
 • การศึกษาภาคฤดูร้อน ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 7 หน่วยกิต

  ลงทะเบียน

 • GC (Graduate Credit)

  ใช้สำหรับวิชาที่นับหน่วยกิตตามหลักสูตรบัณฑิตศึกษา รายงานผลเป็น A ถึง F (ยกเว้นวิชาวิทยานิพนธ์ (Thesis) และวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) รายงานผลเป็น S หรือ U)

  GA (Graduate Audit)

  ใช้สำหรับวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตระดับบัณฑิตศึกษา รายงานผลเป็น S หรือ U เช่น วิชาภาษาอังกฤษ English Required by Graduate School 01355501 ลงทะเบียนเป็น GA

  UC (Undergraduate Credit)

  ใช้สำหรับวิชาที่นับหน่วยกิตในระดับปริญญาตรี รายงานผลเป็น A ถึง F

  UA (Undergraduate Audit)

  ใช้สำหรับวิชาระดับปริญญาตรีที่ไม่นับหน่วยกิต รายงานผลเป็น S หรือ U