การลงทะเบียน

นิสิตที่ประสงค์ของดเรียนบางรายวิชาประจำภาคต้น 2560
สามารถทำได้ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 25 กันยายน – วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2560

  • วันสุดท้ายของการส่งเอกสารขอถอนรายวิชาล่าช้าถึงสำนักทะเบียนและประมวนผล(โปรดส่งเอกสารด่วน)
    ภายในวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560
  • ในภาคการศึกษาแรกให้ลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
  • การลงทะเบียนเรียน ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 15 หน่วยกิตในแต่ละภาคการศึกษาปกติ
  • การศึกษาภาคฤดูร้อน ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 7 หน่วยกิต

    ลงทะเบียน

GC (Graduate Credit)

ใช้สำหรับวิชาที่นับหน่วยกิตตามหลักสูตรบัณฑิตศึกษา รายงานผลเป็น A ถึง F (ยกเว้นวิชาวิทยานิพนธ์ (Thesis) และวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) รายงานผลเป็น S หรือ U)

GA (Graduate Audit)

ใช้สำหรับวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตระดับบัณฑิตศึกษา รายงานผลเป็น S หรือ U เช่น วิชาภาษาอังกฤษ English Required by Graduate School 01355501 ลงทะเบียนเป็น GA

UC (Undergraduate Credit)

ใช้สำหรับวิชาที่นับหน่วยกิตในระดับปริญญาตรี รายงานผลเป็น A ถึง F

UA (Undergraduate Audit)

ใช้สำหรับวิชาระดับปริญญาตรีที่ไม่นับหน่วยกิต รายงานผลเป็น S หรือ U