การส่งหลักฐานประกอบการสำเร็จการศึกษา

เอกสาร รายละเอียด
เอกสารประกอบการสำเร็จการศึกษา

เอกสาร รายละเอียด
ใบรับรองความถูกต้องของข้อมูลการศึกษาค้นคว้าอิสระ
ระบบใบขอจบการศึกษา Link
Application for Graduation System Link

เอกสาร รายละเอียด
กำหนดการสอบประมวลความรู้ และการขอจบการศึกษา สำหรับหลักสูตรแผน ข
ประจำปีการศึกษา 2559
กำหนดการสอบประมวลความรู้ และการขอจบการศึกษา สำหรับหลักสูตรแผน ข
ประจำปีการศึกษา 2558

เอกสาร รายละเอียด
การส่งไฟล์และหน้าปกกล่องซีดีการศึกษาค้นคว้าอิสระ
อัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการจัดทำรูปเล่มและซีดีการศึกษาค้นคว้าอิสระ