ระบบส่งข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน

ขอความร่วมมือในการให้ข้อมูลการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ

คำชี้แจงในการให้ข้อมูล

 1. นิสิตปัจจุบัน
   1.1. มีผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป
   1.2. มีผลงานที่ไปนำเสนอในที่ประชุมวิชาการเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายงานการประชุม ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2556 เป็นต้นไป (เป็นบทความไม่ใช่บทคัดย่อ)

   ขอให้ส่งข้อมูลต่างๆ ให้บัณฑิตวิทยาลัยดังรายละเอียดที่ได้กำหนดไว้ให้ในหน้าเว็บนี้ โดยสำหรับนิสิตระดับปริญญาเอกและปริญญาโท (แผน ก) หากข้อมูลตามข้อ 1.1 และ 1.2 ข้างต้นนี้ เป็นเรื่องเดียวกันกับที่นิสิตจะใช้จบการศึกษา ขอให้ส่งเอกสารต่างๆ ตามรายละเอียดของคำร้อง วพ. 04 อีกครั้ง ในขั้นตอนการขอจบการศึกษา

 2. นิสิตที่สำเร็จการศึกษาแล้ว
   ในกรณีที่ท่านได้สำเร็จการศึกษาแล้ว โดยในการสำเร็จการศึกษานั้นได้ใช้หนังสือตอบรับการตีพิมพ์ในวารสารมาประกอบการสำเร็จการศึกษา (ได้รับการตอบรับแต่ยังไม่ได้ตีพิมพ์ในวารสาร) เมื่อผลงานของท่านได้รับการตีพิมพ์ในวารสารเรียบร้อยแล้ว ขอให้ส่งข้อมูลต่างๆ ให้บัณฑิตวิทยาลัยดังรายละเอียดที่ได้กำหนดไว้ให้ในหน้าเว็บนี้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-9428445 ต่อ 234
ดำเนินการต่อ