รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

รุ่นที่ หลักสูตร วันที่อนุมัติปริญญา ยื่นคำร้องตั้งแต่วันที่ … เป็นต้นไป
1 ปริญญาเอก 16 กรกฎาคม 2561 1 สิงหาคม 2561
ปริญญาโท
2 ปริญญาเอก 31 กรกฎาคม 2561 28 สิงหาคม 2561
ปริญญาโท
3 ปริญญาเอก 16 สิงหาคม 2561 28 สิงหาคม 2561
ปริญญาโท
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ศรีราชา
บริหารธุรกิจ ภาคค่ำ
บริหารธุรกิจ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
บริหารธุรกิจ สปท
รุ่นที่ หลักสูตร วันที่อนุมัติปริญญา ยื่นคำร้องตั้งแต่วันที่ … เป็นต้นไป
1 ปริญญาเอก 16 กุมภาพันธ์ 2561 27 กุมภาพันธ์ 2561
ปริญญาโท
2 ปริญญาเอก 16 มีนาคม 2561 27 มีนาคม 2561
ปริญญาโท
3 ปริญญาเอก 18 เมษายน 2561 1 พฤษภาคม 2561
ปริญญาโท
4 ปริญญาเอก 16 พฤษภาคม 2561 30 พฤษภาคม 2561
ปริญญาโท
5 ปริญญาเอก 18 มิถุนายน 2561 26 มิถุนายน 2561
ปริญญาโท
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
รุ่นที่ หลักสูตร วันที่อนุมัติปริญญา ยื่นคำร้องตั้งแต่วันที่ … เป็นต้นไป
1 ปริญญาเอก 18 กันยายน 2560 26 กันยายน 2560
ปริญญาโท
2 ปริญญาเอก 16 ตุลาคม 2560 31 ตุลาคม 2560
ปริญญาโท
3 ปริญญาเอก 16 พฤศจิกายน 2560 28 พฤศจิกายน 2560
ปริญญาโท
4 ปริญญาเอก 18 ธันวาคม 2560 26 ธันวาคม 2560
ปริญญาโท
5 ปริญญาเอก 16 มกราคม 2561 30 มกราคม 2561
ปริญญาโท
รุ่นที่ หลักสูตร วันที่อนุมัติปริญญา ยื่นคำร้องตั้งแต่วันที่ … เป็นต้นไป
1 ปริญญาเอก 16 ก.พ. 2560 28 ก.พ. 2560
ปริญญาโท
2 ปริญญาเอก 16 มี.ค. 2560 28 มี.ค. 2560
ปริญญาโท
3 ปริญญาเอก 18 เม.ย. 2560 25 เม.ย. 2560
ปริญญาโท
4 ปริญญาเอก 16 พ.ค. 2560 30 พ.ค. 2560
ปริญญาโท
5 ปริญญาเอก 16 มิ.ย. 2560 27 มิ.ย. 2560
ปริญญาโท
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
รุ่นที่ หลักสูตร วันที่อนุมัติปริญญา ยื่นคำร้องตั้งแต่วันที่ … เป็นต้นไป
1 ปริญญาเอก 16 ก.ย. 2559 27 ก.ย. 2559
ปริญญาโท
2 ปริญญาเอก 17 ต.ค. 2559 1 พ.ย. 2559
ปริญญาโท
3 ปริญญาเอก 16 พ.ย. 2559 29 พ.ย. 2559
ปริญญาโท
4 ปริญญาเอก 16 ธ.ค. 2559 27 ธ.ค. 2559
ปริญญาโท
5 ปริญญาเอก 18 ม.ค. 2560 24 ม.ค. 2560
ปริญญาโท
รุ่นที่ หลักสูตร วันที่อนุมัติปริญญา ยื่นคำร้องตั้งแต่วันที่ … เป็นต้นไป
1 ปริญญาเอก 16 ก.พ. 2559 1 มี.ค. 2559
ปริญญาโท
2 ปริญญาเอก 16 มี.ค. 2559 29 มี.ค. 2559
ปริญญาโท
3 ปริญญาเอก 18 เม.ย. 2559 26 เม.ย. 2559
ปริญญาโท
4 ปริญญาเอก 16 พ.ค. 2559 31 พ.ค. 2559
ปริญญาโท
5 ปริญญาเอก 16 มิ.ย. 2559 28 มิ.ย. 2559
ปริญญาโท
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
รุ่นที่ หลักสูตร วันที่อนุมัติปริญญา ยื่นคำร้องตั้งแต่วันที่ … เป็นต้นไป
1 ปริญญาเอก 16 ก.ย. 2558 29 ก.ย. 2558
ปริญญาโท
2 ปริญญาเอก 16 ต.ค. 2558 27 ต.ค. 2558
ปริญญาโท
3 ปริญญาเอก 16 พ.ย. 2558 24 พ.ย. 2558
ปริญญาโท
4 ปริญญาเอก 16 ธ.ค. 2558 29 ธ.ค. 2558
ปริญญาโท
5 ปริญญาเอก 18 ม.ค. 2559 26 ม.ค. 2559
ปริญญาโท
  • นิสิตสามารถยื่นขอหนังสือรับรองผ่านระบบยื่นคำร้องออนไลน์ ได้ที่ http://ogrf.grad.ku.ac.th/request/
  • หน่วยงานต่าง ๆ สามารถตรวจสอบประวัติการศึกษาของบุคลากรของหน่วยงาน ผู้สมัครงาน หรือผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ
    ได้ที่ ระบบตรวจสอบปริญญา (KU-GDCS) http://info.grad.ku.ac.th/finish