จองห้องประชุมและห้องสอบ

บัณฑิตวิทยาลัยเปิดให้บริการห้องประชุม/สัมมนา แก่คณาจารย์ นิสิต และบุคคลทั่วไป

อัตราค่าธรรมเนียม การใช้ห้องประชุมและห้องบรรยาย
ลำดับ ประเภทห้อง ขนาดความจุ ราคา(บาท)/คาบ(3 ชม.) รายละเอียด
ในเวลาราชการ นอกเวลาราชการ
1 ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 8 150-200 2,000 4,000
2 ห้องประชุม 1 ชั้น 7 30-40 1,000 2,000
3 ห้องประชุม 2 ชั้น 7 20-30 500 1,000
4 ห้องประชุม ชั้น 6 15-20 500 1,000 ห้องประชุม 1-5
5 ห้องสอบ ชั้น 6 10 250 500 ห้องสอบ 1-7
6 ห้องประชุม ชั้น 3 30-40 2,000 3,000