รางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2558

กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ (ระดับปริญญาเอก)
รางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ดีเด่น
ดร. สิปปกร วรรณขาว
สาขาวิชาเคมี
ชื่อวิทยานิพนธ์: Important Petrochemical Reactions Catalyzed by Nanostructured and Porous Catalysts
รางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ดี
ดร. วรวัชร วัฒนฐานะ
สาขาวิชาเคมี
ชื่อวิทยานิพนธ์: 1,3-Benzoxazine Derivatives: Synthesis, Characterization, Crystal Structure, Vibrational Analysis, Luminescence Property and Their Application as Novel Ligands for Cerium(III) Ion
รางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ชมเชย
ดร. กฤติยา เขื่อนเพชร
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร
ชื่อวิทยานิพนธ์: The Development of Inulin Powder Production Process from Jerusalem Artichoke (Helianthus tuberosus L.) Tubers and Its Application

 

กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ (ระดับปริญญาโท)
รางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ดีเด่น
นางสาววริศรา ดีรัตน์ตระกูล
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
ชื่อวิทยานิพนธ์: การผลิตเมทานอลจากคาร์บอน
ไดออกไ ซด์โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาคอปเปอร์-ซิงค์
บนตัวรองรับแผ่นนาโนรีดิวซ์กราฟีนออกไซด์
รางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ดี
นางสาวอาทิตยา หน่ายแก้ว
สาขาวิชาวิทยาการวัสดุนาโน
ชื่อวิทยานิพนธ์: Methylammonium Lead Halide Materials for Solar Cell
รางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ชมเชย
นางสาวพรรณศิริ บุญน้อย
สาขาวิชาฟิสิกส์
ชื่อวิทยานิพนธ์: Pore Formation on Oxidized Lipid Membrane

 

กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (ระดับปริญญาเอก)
รางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ดีเด่น
ดร. นราธิษณ์ หมวกรอง
สาขาวิชาสาขาวิชาการปรับปรุงพันธุ์พืช
ชื่อวิทยานิพนธ์: Potential of Progenies Derived from Jatropha curcas × Jatropha integerrima for Energy and Ornamental Purposes
รางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ดี
ดร. พิรพรรณ พลบุรี
สาขาวิชาจุลชีววิทยา
ชื่อวิทยานิพนธ์: Biodiversity of Efficient Lipid Producing Oleaginous Yeasts and Lipid Production from Crude Glycerol by the Selected Oleaginous Strain
รางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ชมเชย
ดร. ฌัลลิกา แก้วบริสุทธิ์
สาขาวิชาพันธุวิศวกรรม
ชื่อวิทยานิพนธ์: Non-structural Protein 1 (NS1) of Influenza A Virus Enhances Virus Replication and Virulence

 

กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (ระดับปริญญาโท)
รางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ดีเด่น
นายคมกฤช สรรพขาว
สาขาวิชาชีวเคมี
ชื่อวิทยานิพนธ์: Biochemical Characterization of Plasmepsin V from Plasmodium vivax Thailand Isolates
รางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ดี
นายวรพงศ์ สิงห์ชาติ
สาขาวิชาพันธุศาสตร์
ชื่อวิทยานิพนธ์: Genomic Alteration in Head and Neck Cancer Cell Lines Inferred from Karyotyping, Molecular Cytogenetics and Array Comparative Genomic Hybridization
รางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ชมเชย
นางสาวณชล แร่ทอง
สาขาวิชาชีววิทยา
ชื่อวิทยานิพนธ์: Functional Annotation of Metabolic Transporters in Aspergillus oryzae at a Genome-scale

 

กลุ่มวิทยาศาสตร์สังคม (ระดับปริญญาเอก)
รางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ดี
ดร. วิโรจน์ ชีวาสุขถาวร
สาขาวิชาสาขาวิชาสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง
ชื่อวิทยานิพนธ์: ความสมดุลของการใช้พื้นที่ภายในโบราณสถานกับการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม กรณีศึกษาศาสนสถานประจำอโรคยาศาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ชมเชย
ดร. อาทิตยา จิตร์เอื้อเฟื้อ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
ชื่อวิทยานิพนธ์: การพัฒนาความเข้าใจและความสามารถในการบูรณาการธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ ในการสอนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู