ข้อมูลพื้นฐาน บว.

เอกสาร รายละเอียด
ข้อมูลพื้นฐานของบัณฑิตวิทยาลัย ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. 2559 – มี.ค. 2559)
ข้อมูลพื้นฐานของบัณฑิตวิทยาลัย ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. 2558 – ธ.ค. 2558)
เอกสาร รายละเอียด
ข้อมูลพื้นฐานของบัณฑิตวิทยาลัย ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. 2558 – ก.ย. 2558)
ข้อมูลพื้นฐานของบัณฑิตวิทยาลัย ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. 2558 – มี.ย. 2558)
ข้อมูลพื้นฐานของบัณฑิตวิทยาลัย ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. 2558 – มี.ค. 2558)
ข้อมูลพื้นฐานของบัณฑิตวิทยาลัย ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. 2557 – ธ.ค. 2557)
ข้อมูลพื้นฐานของโครงการสหวิทยาการ ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. 2557 – ธ.ค. 2557)
– หน่วยงาน สาขาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
– หน่วยงาน ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร
คณะ จำนวน
ปริญญาเอก ปริญญาโท

เอกสาร รายละเอียด