คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย

รายชื่อคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ตำแหน่ง สังกัด
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ ประธานกรรมการ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ชัชรี แก้วสุรลิขิต กรรมการ ประธานกรรมการการศึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร. พนิต เข็มทอง กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ
รองศาสตราจารย์ ดร. ลิลลี่ กาวีต๊ะ กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ
รองศาสตราจารย์ ดร. กัญจนา ธีระกุล กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุดสายสิน แก้วเรือง กรรมการ คณะเกษตร
น.สพ. ดร. สมัคร สุจริต กรรมการ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
ดร. เจษฎา ภัทรเลอพงษ์ กรรมการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
และอุตสาหกรรมเกษตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. หฤทัย นำประเสริฐชัย กรรมการ คณะบริหารธุรกิจ
ดร. เกรียงไกร สถาพรวานิชย์ กรรมการ คณะประมง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นภาศรี ทิมแย้ม กรรมการ คณะมนุษยศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร. ดอกรัก มารอด กรรมการ คณะวนศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์ กรรมการ คณะวิทยาการจัดการ
รองศาสตราจารย์ ดร. นวลวรรณ สุนทรภิษัช กรรมการ คณะวิทยาศาสตร์
ดร. สุวพร เหลืองขมิ้น กรรมการ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา
ดร. อิษฏี กุฏอินทร์ กรรมการ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอกไท วิโรจน์สกุลชัย กรรมการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อมรฤทธิ์ พุทธิพิพัฒน์ขจร กรรมการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นัฎฐวิกา จันทร์ศรี กรรมการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา
รองศาสตราจารย์ จิตราภรณ์ ธวัชพันธุ์ กรรมการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทรงชัย อักษรคิด กรรมการ คณะศึกษาศาสตร์
รองศาสตราจารย์ อธิเกียรติ ทองเพิ่ม กรรมการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร. วินัย พุทธกูล กรรมการ คณะเศรษฐศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นวลวรรณ ทวยเจริญ กรรมการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทิพทินนา สมุทรานนท์ กรรมการ คณะสังคมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร. พิษณุ ตุลยกุล กรรมการ คณะสัตวแพทยศาสตร์
รองศาสตราจารย์ คณิตา ตังคณานุรักษ์ กรรมการ คณะสิ่งแวดล้อม
ดร. พิณทิพย์ รัมภกาภรณ์ กรรมการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
รองศาสตราจารย์ ดร. ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ เลขานุการ คนที่ 1 รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรางค์ เห็นสว่าง เลขานุการ คนที่ 2 รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
นางสมสุข นูหาร ผู้ช่วยเลขานุการ คนที่ 2 ผู้ปฏิบัติภารกิจหัวหน้า
งานมาตรฐานการศึกษา
นางโสภา อินทรุณ ผู้ช่วยเลขานุการ คนที่ 3 ผู้ปฏิบัติภารกิจหัวหน้างานบริการการศึกษา