ประวัติ ผศ.ดร. สุรางค์ เห็นสว่าง

Ex-Surang

ผศ.ดร. สุรางค์ เห็นสว่าง

รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษาและสื่อสารองค์กร
fbussum@ku.ac.th
0-2942-8445 ต่อ 302

ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ ปี พ.ศ. ชื่อสถาบันการศึกษา
D.B.A 2543 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
(Joint Program) ประเทศไทย
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 2532 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเทศไทย
บัญชีบัณฑิต 2528 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
ประวัติการรับราชการ – ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2549
– ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2536
– ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8
ประวัติงานบริหาร
– พ.ศ. 2549-2551 – รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและบริการการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ
– พ.ศ. 2548-2553 – ประธานคณะกรรมการดำเนินงานและกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารโครงการปริญญาโท สำหรับผู้บริหารการเงิน (ภาคพิเศษ) (Financial Executive M.B.A. Program)
– พ.ศ. 2546-2548 – หัวหน้าภาควิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ
– กรรมการบริหารโครงการระดับบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจ
– พ.ศ. 2545-2546  – หัวหน้าภาควิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ
– พ.ศ. 2544-2546 – ประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการบัณฑิตศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ
– ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน และกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการบริหารโครงการปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ ภาคค่ำ(Young Executive M.B.A.)
– ประธานสาขาบริหารธุรกิจ- รองคณบดี ฝ่ายกิจการนิสิตและกิจการพิเศษ คณะบริหารธุรกิจ
– พ.ศ. 2543-2544 – ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการเกษตรมินิ เอ็มบีเอ (รุ่น 26 และรุ่น 27)
– พ.ศ. 2536-2537 – ผู้ช่วยเลขานุการ ภาควิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ
– ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ Kaset Stragetic Management Program (KSMP)
ผลงานทางวิชาการ

– การเงินบริษัทขั้นสูง (2549) เอกสารประกอบการสอน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ผู้เขียน)- กรณีศึกษาการวิเคราะห์งบการเงินและงบการเงินเฉพาะบริษัท ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: กรณีศึกษาบริษัท จัสมินอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (2549) เอกสารประกอบการสอน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ผู้เขียน)

– การปรับปรุงโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (2550) งานวิจัยเพื่อบริการวิชาการ องค์การภายนอก โดยเงินทุนสนับสนุนจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ผู้วิจัยร่วม)

– ระบบการจัดเก็บข้อมูลองค์ความรู้ของธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (2550) งานวิจัยเพื่อบริการวิชาการ องค์การภายนอก โดยเงินทุนสนับสนุนจากกระทรวงอุตสาหกรรม (หัวหน้าโครงการวิจัย)

– Financial Performance Comparison Between and After Financial Crisis of the Foreign Investment Fund (2553) งานวิจัยโดยเงินทุนพัฒนาอาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ (ผู้วิจัย)

ผลงานตีพิมพ์

– ดัชนีกร มีภาษี และ สุรางค์ เห็นสว่าง. 2556. ปัจจัยที่มีผลต่อการอนุมัติสินเชื่อและแนวทางแก้ไข้หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) ของธนาคารออมสินในจังหวัดสุพรรณบุรี. ใน รายงานการประชุมวิชาการ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 1. คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.

– ณิชาภา เทียมศักดิ์ และ สุรางค์ เห็นสว่าง. 2556. ปัญจัยที่มีผลต่อการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ของนักลงทุนรายจ่ายบริษัทเอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน). ใน รายงานการประชุมวิชาการ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 1. คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.

– พิริยา พีรพงศ์พิพัฒน์ และ สุรางค์ เห็นสว่าง. 2556. การเปรียบเทียบผลตอบแทนและความเสี่ยงของการลงทุนรวมหุ้นระยะยาวและหลักทรัพย์กลุ่มบลูชิบในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. ใน รายงานการประชุมวิชาการ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 1. คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.

– นิตย์สุภา ประภัทรวิมล และ สุรางค์ เห็นสว่าง. 2556. ความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีชี้วัดทางการเงินและการกำกับดูแลกิจการกับการจัดอันดับเครดิตองค์กรของบริษัทจดทะเบียนในตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. ใน รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 3. 14-15 กุมภาพันธ์ 2556, ปทุมธานี.

– Hensawang, S. 2014. Another Look at the Capital Asset Pricing Model: A Reexamination of the Empirical Evidence on the Stock Exchange of Thailand. In Proceedings of the 5th International Conference on Business and Economics. 1-3 June 2014, Madrid, Spain.

– ฆนัทนันทน์ ทวีวัฒน์ และ สุรางค์ เห็นสว่าง. 2558. การพัฒนาเครื่องมือทางการเงินที่ใช้ในการประเมินมูลค่าโครงการลงทุนสำหรับกิจการขนาดเล็ก. วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมและมนุษยศาสตร์ 21 (4).