สอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย (บว.07/GS.07)

เงื่อนไข

  สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2556

  • ได้รับอนุมัติโครงการวิทยานิพนธ์มาแล้วไม่ต่ำกว่า 120 วัน สำหรับนิสิตปริญญาโท และ 365 วัน สำหรับนิสิตปริญญาเอก
  • ผ่านการสอบประมวลความรู้/วัดคุณสมบัติ (ถ้ามี)
  • เรียนรายวิชาครบตามที่กำหนดไว้ในแผนการเรียน/หลักสูตร และปรากฏแต้มระดับคะแนนทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน และจะต้องไม่ปรากฏ I หรือ N
  • มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของวิชาระดับบัณฑิตศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.00 แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของวิชาปริญญาตรีที่กำหนดให้เรียนเป็นวิชาพื้นฐาน (ถ้ามี) ไม่ต่ำกว่า 2.50
  • นิสิตต้องยื่นคำร้องขอสอบฯ พร้อมเล่มวิทยานิพนธ์ต่อบัณฑิตวิทยาลัยก่อนสอบไม่ต่ำกว่า 2 สัปดาห์ หรือ 3 สัปดาห์ในภาค ฤดูร้อน

  สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป

  • ได้รับอนุมัติโครงการวิทยานิพนธ์มาแล้วไม่ต่ำกว่า 90 วัน สำหรับนิสิตปริญญาโท และ 270 วัน สำหรับนิสิตปริญญาเอก
  • ผ่านการสอบประมวลความรู้/วัดคุณสมบัติ (ถ้ามี)
  • เรียนรายวิชาครบตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตรและปรากฏแต้มระดับคะแนนทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน และจะต้องไม่ปรากฏ I หรือ N
  • ผ่านการยื่นแบบรายงานผลการเรียน (บว.03-2) แล้ว
  • มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของวิชาระดับบัณฑิตศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.00 แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของวิชาปริญญาตรีที่กำหนดให้เรียนเป็นวิชาพื้นฐาน (ถ้ามี) ไม่ต่ำกว่า 2.50
  • นิสิตต้องยื่นคำร้องขอสอบฯ พร้อมเล่มวิทยานิพนธ์ต่อบัณฑิตวิทยาลัยก่อนสอบไม่ต่ำกว่า 2 สัปดาห์ หรือ 3 สัปดาห์ในภาค ฤดูร้อน
เอกสาร รายละเอียด
บว.07
GS.07
ตัวอย่าง บว.07
ตารางช่วงเวลาว่างของคณะกรรมการ
Advisory Committee’s Timetabled
ตัวอย่าง ตารางช่วงเวลาว่างของคณะกรรมการ
แบบเสนอชื่อประธานการสอบและชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน
Examination Chairperson and External Examiner Request Form
เงื่อนไข
 • เป็นนิสิตระดับปริญญาโทที่มีรหัสต่ำกว่า 48
 • ผ่านการสอบประมวลความรู้
 • เรียนรายวิชาครบตามที่กำหนดไว้ในแผนการเรียน/หลักสูตร และปรากฏแต้มระดับคะแนนทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน และจะต้องไม่ปรากฏ I หรือ N
 • มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของวิชาระดับบัณฑิตศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.00 แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของวิชาปริญญาตรีที่กำหนดให้เรียนเป็นวิชาพื้นฐาน (ถ้ามี) ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • นิสิตต้องยื่นคำร้องขอสอบฯ ต่อบัณฑิตวิทยาลัยก่อนสอบประมาณ 2 สัปดาห์
เอกสาร รายละเอียด
บว.07
GS.07
เงื่อนไข
 • ยื่นคำร้องทั่วไป (บ.ว. 01) ขอเลื่อนสอบฯ พร้อมแนบหนังสือนัดสอบชุดเดิม
 • ยื่นคำร้องฯ ก่อนสอบใหม่ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์
เอกสาร รายละเอียด
บว.01
GS.01
ตัวอย่าง
เงื่อนไข
 • ยื่นคำร้องทั่วไป (บ.ว. 01) ขอเลื่อนสอบฯ พร้อมแนบหนังสือนัดสอบชุดเดิม
 • ยื่นคำร้องฯ ก่อนสอบใหม่ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์
เอกสาร รายละเอียด
บว.01
GS.01
ตัวอย่าง