สอบภาษาต่างประเทศ/ภาษาบาลีสำหรับนิสิต ป.เอก (บว.01/GS.01)

เงื่อนไข
  • ยื่นคำร้องทั่วไป (บว. 01) ขอสอบภาษาอังกฤษแบบข้อเขียน พร้อมชำระเงินค่าสอบ 400 บาท ที่งานคลังและพัสดุ (เคาน์เตอร์บริการช่อง 2)
  • บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดสอบภาษาอังกฤษแบบข้อเขียน 3 ครั้งต่อปี คือในเดือนมีนาคม, มิถุนายน และกันยายน และเปิดรับสมัครสอบ ในเดือนกุมภาพันธ์, พฤษภาคม และสิงหาคม
  • หากนิสิตไม่สามารถเข้าสอบได้ ถือว่านิสิตขาดสอบ และบัณฑิตวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าสอบหรือจัดสอบชดเชยให้ใดๆ ทั้งสิ้น
เอกสาร รายละเอียด
บว.01
GS.01
ตัวอย่าง
เงื่อนไข
  • ผ่านการสอบภาษาอังกฤษแบบข้อเขียนแล้ว
  • ยื่นคำร้องทั่วไป (บว. 01) ขอสอบภาษาอังกฤษแบบสัมภาษณ์ พร้อมชำระเงินค่าสอบ 600 บาท ที่งานคลังและพัสดุ (เคาน์เตอร์บริการช่อง 2)
เอกสาร รายละเอียด
บว.01
GS.01
ตัวอย่าง