เรื่องทั่วไป (บว.01/GS.01)

เงื่อนไข
 • กรณียังไม่หมดสถานภาพนิสิตให้ยื่นคำร้องขอได้โดยไม่ต้องให้อาจารย์ลงนามรับทราบ พร้อมแนบบัตรเก่า
 • กรณีที่หมดสถานภาพนิสิตแล้ว (ไม่สำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนด) ให้ดำเนินการเรื่องขอเข้าศึกษาใหม่กรณีพิเศษหรือคืนสถานภาพนิสิตก่อน หลังจากเรื่องอนุมัติแล้วจึงจะมีสิทธิขอทำบัตรประจำตัวนิสิตใหม่ได้
เอกสาร รายละเอียด
บว.01
GS.01
ตัวอย่าง
ประกาศการลดขั้นตอนการทำบัตร
เงื่อนไข
 • ต้องมีสำเนาบันทึกแจ้งความบัตรหาย หรือหากไม่มีจะต้องให้อาจารย์ที่ปรึกษาและหัวหน้าภาควิชาลงนามรับรอง
เอกสาร รายละเอียด
บว.01
GS.01
ตัวอย่าง
ประกาศการลดขั้นตอนการทำบัตร
เงื่อนไข
 • นิสิตได้ศึกษาครบตามกำหนดระยะเวลาแล้ว แต่ยังไม่สามารถดำเนินการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายได้
เอกสาร รายละเอียด
บว.01
GS.01
ตัวอย่าง
เงื่อนไข
 • ไม่สามารถสำเร็จการศึกษาได้ภายในระยะเวลา 1 ปี หลังจากที่ได้รับอนุมัติให้เข้าศึกษาใหม่เป็นกรณีพิเศษ
 • สอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย หรือสอบประมวลความรู้สำหรับนิสิตแผน ข แล้ว แต่ไม่สามารถส่งเอกสารขอจบได้ภายในระยะเวลาที่ศึกษา (4 หรือ 5 ปี สำหรับนิสิตรหัสต่ำกว่า 48 และ 5 หรือ 6 ปี สำหรับนิสิตรหัส 48 เป็นต้นไป)
 • นิสิตภาคปกติ ยื่นคำร้องคืนสถานภาพนิสิตพร้อมชำระค่าธรรมเนียมในการคืนสถานภาพนิสิต 3,000 บาท
เอกสาร รายละเอียด
บว.01
GS.01
ตัวอย่าง
เงื่อนไข
 • ไม่สามารถดำเนินการลงทะเบียนให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนดตามปฏิทินการศึกษาได้ และยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียนผ่านธนาคาร
 • นิสิตภาคปกติ ยื่นคำร้องคืนสถานภาพนิสิตพร้อมชำระค่าธรรมเนียมในการคืนสถานภาพนิสิต 3,000 บาท
เอกสาร รายละเอียด
บว.01
GS.01
ตัวอย่าง
เงื่อนไข
 • แก้ไขได้ตามหลักฐานที่แนบ
 • การแก้ไขข้อมูลการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโท หลักฐานที่แนบจะต้องเป็นเอกสารฉบับที่จบการศึกษาในระดับนั้นๆ แล้ว
เอกสาร รายละเอียด
บว.01
GS.01
ตัวอย่าง
เงื่อนไข
 • ยังไม่สำเร็จการศึกษา
 • เปลี่ยนตามเอกสารที่แนบหรือที่เขียนในคำร้อง
เอกสาร รายละเอียด
บว.01
GS.01
ตัวอย่าง
เงื่อนไข
 • ยังไม่สำเร็จการศึกษา
 • เปลี่ยนตามหลักฐานที่แนบ
เอกสาร รายละเอียด
บว.01
GS.01
ตัวอย่าง
เงื่อนไข
 • เปลี่ยนได้ตามคำสั่งของกระทรวง
 • เปลี่ยนได้ตามสำเนาบัตรข้าราชการ (กรณีที่คำสั่งยังไม่เปลี่ยนแปลงจากว่าที่)
เอกสาร รายละเอียด
บว.01
GS.01
เงื่อนไข
 • ยังไม่สำเร็จการศึกษา
 • เปลี่ยนตามเอกสารที่แนบหรือที่เขียนในคำร้อง
เอกสาร รายละเอียด
บว.01
GS.01
ตัวอย่าง
เงื่อนไข
 • ได้รับอนุมัติแผนการเรียนแล้ว
 • สามารถเปลี่ยนให้ตรงตามแผนการเรียนที่อนุมัติแล้วได้ แต่หากรายวิชาดังกล่าวยังไม่ปรากฏในแผนการเรียนจะต้องขอเปลี่ยนแปลงแผนการเรียนก่อน
 • เป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตร
เอกสาร รายละเอียด
บว.01
GS.01
ตัวอย่าง
เงื่อนไข
 • เป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตร
 • ต้องได้รับการรับรองจากอาจารย์ประจำวิชา (ถ้ามี)
เอกสาร รายละเอียด
บว.01
GS.01
ตัวอย่าง
เงื่อนไข
 • ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา และหัวหน้าภาคหรือประธานสาขาวิชา
เอกสาร รายละเอียด
บว.01
GS.01
ตัวอย่าง
เงื่อนไข
 • เป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตร
เอกสาร รายละเอียด
บว.01
GS.01
ตัวอย่าง
เงื่อนไข
 • มีแต้มระดับคะแนนในภาคแรกของการศึกษาตามเกณฑ์ คือวิชาระดับปริญญาตรีที่กำหนดให้เรียนเป็นวิชาพื้นฐาน ต้องสอบได้และต้องได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 ส่วนวิชาระดับปริญญาโทขึ้นไปต้องได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00
เอกสาร รายละเอียด
บว.01
GS.01
ตัวอย่าง
เงื่อนไข
 • ผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ประจำวิชาว่าได้เข้าเรียนในหมู่ที่จะขอเปลี่ยนแปลงจริง
เอกสาร รายละเอียด
บว.01
GS.01
ตัวอย่าง
เงื่อนไข
 • ระบุวันที่จะชำระเงินมาในคำร้อง โดยขอผ่อนผันได้ไม่เกินวันสุดท้ายของการเรียนการสอนในภาคการศึกษานั้นๆ
เอกสาร รายละเอียด
บว.01
GS.01
ตัวอย่าง
เงื่อนไข
 • ผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ประจำวิชาว่าได้เข้าเรียนจริง
เอกสาร รายละเอียด
บว.01
GS.01
ตัวอย่าง
เงื่อนไข
 • ยังไม่ได้รายงานระดับคะแนนในรายวิชาที่ของด
เอกสาร รายละเอียด
บว.01
GS.01
ตัวอย่าง
เงื่อนไข
 • ชำระเงินผ่านธนาคารเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ได้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์
เอกสาร รายละเอียด
บว.01
GS.01
ตัวอย่าง
เงื่อนไข
 • เป็นไปตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปี 2548 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 15 หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษา
เอกสาร รายละเอียด
บว.01
GS.01
ตัวอย่าง
เงื่อนไข
 • นิสิตใหม่ไม่มีสิทธิลาพักการศึกษาในภาคการศึกษาแรก
 • สามารถลาพักติดต่อกันได้ไม่เกิน 2 ภาคการศึกษาปกติ และต้องลงทะเบียนรักษาสถานภาพนิสิตในภาคการศึกษาที่ขอลาพักด้วย
 • ระยะเวลาที่ขอลาพักจะนำมาคิดรวมกับระยะเวลาที่ศึกษาด้วย
เอกสาร รายละเอียด
บว.01
GS.01
ตัวอย่าง
เงื่อนไข
 • ไม่อยู่ระหว่างรอผลสอบประมวลความรู้/สอบวัดคุณสมบัติ ครั้งที่ 2
 • ไม่ได้เป็นนิสิตทดลองเรียนที่รอผลสอบปลายภาค
 • ไม่อยู่ระหว่างการรับทุนการศึกษาจากบัณฑิตวิทยาลัยหรือติดเงื่อนไขทุนจากหน่วยงานอื่น
 • ไม่มีหนี้สินกับสำนักหอสมุดกลาง
 • ต้องคืนบัตรนิสิตแก่บัณฑิตวิทยาลัยด้วย
 • ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา และหัวหน้าภาควิชาหรือประธานสาขาวิชา
 • ไม่หมดสถานภาพนิสิต
เอกสาร รายละเอียด
บว.01
GS.01
ตัวอย่าง
เงื่อนไข
 • นิสิตสามัญที่จะขอเปลี่ยนสาขาวิชาเอก ต้องเรียนในสาขาวิชาเอกเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษาปกติ ทั้งนี้ต้องได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 โดยนับทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน
 • ต้องได้รับความเห็นชอบจากภาควิชาหรือสาขาวิชาที่รับผิดชอบสาขาวิชาเอกเดิม และภาควิชาหรือสาขาวิชาที่รับผิดชอบในสาขาวิชาเอกใหม่
 • นิสิตทดลองเรียนไม่มีสิทธิขอเปลี่ยนสาขาวิชาเอก
เอกสาร รายละเอียด
บว.01
GS.01
เงื่อนไข

  การเทียบโอนรายวิชาให้ปฏิบัติตามข้อบังคับฯ พ.ศ. 2556 ข้อ 24 และแนวปฏิบัติเพิ่มเติมดังนี้

  • นิสิตที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มาศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาเอก และต่อมาขอย้ายมาเรียนหลักสูตรระดับปริญญาโทในสาขาวิชาเดียวกัน (มีรหัสประจำตัวนิสิตใหม่) สามารถโอนรายวิชาได้ทั้งหมด
  • นิสิตที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มาศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโท และต่อมาขอย้ายมาเรียนหลักสูตรระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาเดียวกัน (มีรหัสประจำตัวนิสิตใหม่) สามารถโอนรายวิชาได้ทั้งหมด
  • นิสิตที่ขอลาออก และสอบเข้ามาศึกษาใหม่ในสาขาวิชาเดิม ไม่สามารถโอนรายวิชาได้
  • นิสิตที่เรียนรายวิชาครบแล้ว และถูกคัดชื่อออกเพราะสอบประมวลความรู้ไม่ผ่าน 2 ครั้ง หากสอบเข้ามาศึกษาใหม่ ไม่สามารถโอนรายวิชาได้
  • นิสิตปริญญาโทที่สำเร็จการศึกษาไปแล้ว และเข้ามาเรียนปริญญาโทอีกสาขาหนึ่ง สามารถโอนหรือเทียบรายวิชาภาษาอังกฤษได้ภายใน 3 ปีนับจากวันที่ได้รับอนุมัติปริญญา
  • นิสิตที่ขอย้ายสาขาวิชาเอกจากหลักสูตรปกติไปหลักสูตรนานาชาติ หรือจากหลักสูตรนานาชาติไปหลักสูตรปกติ ไม่สามารถโอนรายวิชาได้
เอกสาร รายละเอียด
บว.01
GS.01
ตัวอย่าง
เงื่อนไข
 • การเทียบผลสอบภาษาอังกฤษของ TOEFL (เฉพาะการสอบแบบ pBT, cBT และ iBT) และ IELTS (เฉพาะการสอบแบบ Academic) ถ้าสอบก่อนที่จะเป็นนิสิต ผลการสอบที่จะนำมาขอเทียบต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับจากวันสอบถึงวันขอเทียบ และถ้าสอบเมื่อเป็นนิสิตแล้วจะนำผลสอบมาขอเทียบได้ในระยะเวลา 2 ปี นับจากวันสอบจนถึงวันขอเทียบ (เกณฑ์คะแนนสามารถดูได้จากคู่มือนิสิต และ www.grad.ku.ac.th)
 • บัณฑิตวิทยาลัยยกเว้นการเรียนภาษาอังกฤษให้กับผู้ที่สำเร็จการศึกษาขั้นอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการและ ก.พ. รับรอง หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาขั้นอุดมศึกษาจากสถาบัน การศึกษาภายในประเทศหลักสูตรภาษาอังกฤษ
เอกสาร รายละเอียด
บว.01
GS.01
เงื่อนไข
 • การเทียบผลสอบภาษาอังกฤษของ TOEFL (เฉพาะการสอบแบบ pBT, cBT และ iBT) และ IELTS (เฉพาะการสอบแบบ Academic) ถ้าสอบก่อนที่จะเป็นนิสิต ผลการสอบที่จะนำมาขอเทียบต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับจากวันสอบถึงวันขอเทียบ และถ้าสอบเมื่อเป็นนิสิตแล้วจะนำผลสอบมาขอเทียบได้ในระยะเวลา 2 ปี นับจากวันสอบจนถึงวันขอเทียบ (เกณฑ์คะแนนสามารถดูได้จากคู่มือนิสิต และ www.grad.ku.ac.th)
 • การเทียบผลสอบ เทียบได้กับการสอบแบบข้อเขียนและแบบสัมภาษณ์
เอกสาร รายละเอียด
บว.01
GS.01
เงื่อนไข
 • แนบเอกสารเครื่องมือประกอบการเก็บข้อมูล 1 ชุด
 • ระบุชื่อบุคคล/ตำแหน่ง/สถานที่ขอเก็บข้อมูลในคำร้องทั่วไป (บว.01) หรือแนบกับเอกสารคำร้อง
เอกสาร รายละเอียด
บว.01
GS.01
เงื่อนไข
 • ระบุชื่อบุคคล/ตำแหน่งที่ต้องการส่งหนังสือเรียนเชิญในคำร้องทั่วไป (บว.01) หรือแนบกับเอกสารคำร้อง พร้อมแนบเครื่องมือวิจัย 1 ชุด
เอกสาร รายละเอียด
บว.01
GS.01
เงื่อนไข
 • สำหรับผู้มีสิทธิเข้าศึกษา/ข้าราชการที่หน่วยงานส่งตัวมาเรียน เพื่อแจ้งผลการรับเข้าศึกษาต่อหน่วยงานต้นสังกัด
 • สำหรับผู้มีสิทธิเข้าศึกษาเพื่อยื่นขอทุนการศึกษาหรืออื่นๆ
 • ให้ระบุตำแหน่งผู้บังคับบัญชาสูงสุดที่หน่วยงานสังกัดอยู่
 • แจ้งหน่วยงานต้นสังกัดของท่าน ให้ทำหนังสืออนุญาตให้ลาศึกษาต่อส่งมายังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในภาคการศึกษาแรก เรียนถึง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • สามารถขอได้คนละ 1 ฉบับเท่านั้น (ยกเว้นผู้มีสิทธิเข้าศึกษาที่ขอแจ้งหน่วยงานต้นสังกัดและขอทุนการศึกษา)
เอกสาร รายละเอียด
บว.01
GS.01
เงื่อนไข
 • มีหนังสือส่งตัวมาเรียนอนุญาตลาศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัด(กรณีที่หน่วยงานต้นสังกัดอนุญาตลาศึกษาต่อเป็นเวลา 1 ปีการศึกษา โปรดระบุในคำร้องทั่วไป (บว.01))
 • ให้ระบุตำแหน่งผู้บังคับบัญชาที่ทำหนังสือถึงหน่วยงานต้นสังกัดในคำร้องทั่วไป (บว.01)
 • นิสิตต้องกรอกข้อมูลรายงานความก้าวหน้าทางการศึกษาใน คำร้องทั่วไป (บว.01) ในกรณีที่เรียนรายวิชาครบตามหลักสูตรหรือยังคงเหลือที่ต้องศึกษารายวิชาเรียนและวิชา Thesis ให้ระบุรหัสวิชาและจำนวนหน่วยกิต คงเหลือที่ต้องศึกษาด้วย (สำหรับนิสิตเปลี่ยนแปลงแผนการเรียนและยังไม่ได้ยื่นคำร้องขอเปลี่ยนแปลงแผนการเรียน ให้ระบุรหัสวิชาเดิมและรหัสวิชาที่เปลี่ยนใหม่ด้วยในคำร้องทั่วไป (บว.01) ด้วย)

  หมายเหตุ นิสิตสามารถตรวจสอบแผนการเรียนกับใบรายงานผลการเรียน เพื่อตรวจสอบว่าได้ศึกษารายวิชาเรียนครบตามหลักสูตรหรือไม่

เอกสาร รายละเอียด
บว.01
GS.01
เงื่อนไข
 • ข้าราชการที่หน่วยงานต้นสังกัดมีหนังสือส่งตัวให้มาศึกษาต่อ หากประสงค์จะขอหนังสือส่งตัวกลับเข้ารับราชการยังต้นสังกัดเดิมจะต้อง
  • เรียนรายวิชาครบตามหลักสูตร (ยกว้นวิชา Thesis) และมีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อบังคับฯ (นิสิตสามารถตรวจสอบแผนการเรียนกับใบรายงานผลการเรียน เพื่อตรวจสอบว่าได้ศึกษารายวิชาเรียนครบตามหลักสูตรหรือไม่ตามเงื่อนไข)
  • สอบประมวลความรู้หรือวัดคุณสมบัติผ่าน
  • ได้รับอนุมัติโครงการวิทยานิพนธ์แล้ว
 • ระบุรายงานความก้าวหน้าทางการศึกษาใน คำร้องทั่วไป (บว.01) ตามข้อ 1-3 และตำแหน่งผู้บังคับบัญชาที่ทำหนังสือถึงหน่วยงานต้นสังกัดด้วย
เอกสาร รายละเอียด
บว.01
GS.01
เงื่อนไข
 • ส่งภายในกำหนดของแต่ละภาคการศึกษา
 • อาจารย์ที่ปรึกษาและหัวหน้าภาคลงนามรับรอง
เอกสาร รายละเอียด
บว.01
GS.01
ตัวอย่าง