เอกสารประกอบการบรรยายในงานปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 วันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2561

เอกสาร รายละเอียด
เอกสารประกอบการบรรยายในงานปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย Download
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2561 โดย ผศ.ดร. สุรางค์ เห็นสว่าง รองคณบดีฝ่ายบริการศึกษาและสื่อสารองค์กร Download
การทำวิทยานิพนธ์ผ่านระบบไอทีสิส (iThesis) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุขุมาล กิติสิน รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ Download