News-59-live-orient

เอกสารประกอบการบรรยายในพิธีปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559 วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2559

เอกสารประกอบการบรรยายในพิธีปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559 วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2559

เอกสาร รายละเอียด
แนะนำบัณฑิตวิทยาลัย Download
บรรยายพิเศษ “ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา” Download