DSC_0025

งานปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559

รองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
เป็นผู้นำในการน้อมแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
โดยยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 89 วินาที ก่อนกล่าวต้อนรับนิสิต ปริญญาโท-ปริญญาเอก ภาคปลาย
ปีการศึกษา 2559 และแนะนำบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยการบรรยายพิเศษ
“เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ข้อบังคับ และวิธีปฏิบัติที่พึงทราบ”
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรางค์ เห็นสว่าง รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษาและสื่อสารองค์กร
และเข้ารับรายงานตัวและทำบัตรประจำตัวนิสิตใหม่
เมื่อวันศุกร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2560 เวลา 08.30 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุมยงยุทธเจียมไชยศรี ชั้น 8