25600113_๑๗๐๑๑๓_0008

ประชุมหารือการเผยแพร่วิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผ่านระบบการกำหนดรหัสทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล (Digital Object Identifier : DOI)

รองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุขุมาล กิติสิน รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีระภาส คุณรัตนสิริ ผู้ช่วยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
และ นางพูลทรัพย์ โห้เฉื่อย ผู้ปฏิบัติภารกิจหัวหน้างานสารสนเทศ
เข้าประชุมหารือกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่องการเผยแพร่วิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผ่านระบบการกำหนดรหัสทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล (Digital Object Identifier : DOI)

โดยมีนายเอนก บำรุงกิจ ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศการวิจัย ให้การต้อนรับ
เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2560
ณ อาคาร 8 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ