DSC_0258

ประชุมเสวนาพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2559

รองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยผู้บริหารและ
บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมประชุมเสวนาพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2559
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 10.00 – 13.00 น.
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 อาคารสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย