DSC_0316

วันคล้ายวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
และ รองศาสตราจารย์ ดร. ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานการศึกษา
ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ ครบรอบปีที่ 43
และบริจาคเงินเพื่อสมทบเข้ากองทุนพัฒนานิสิต คณะสังคมศาสตร์
เมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2560
ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคาร 4 คณะสังคมศาสตร์