DSC_0529

บัณฑิตวิทยาลัยให้การต้อนรับ นายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และกรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
พร้อมด้วยที่ปรึกษาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
และรักษาการแทนผู้ปฏิบัติภารกิจหัวหน้างาน
ให้การต้อนรับ ดร. วิฑูรย์ สิมะโชคดี
นายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และกรรมการ
ในการประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์เพื่อการรับสมัครสมาชิก ส.มก.
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2560
เวลา 11.00 – 13.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 อาคารสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย