18209172_1351975801548159_6422445699003762964_o

งานวันสถาปนาคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีระภาส คุณรัตนสิริ รองคณบดีฝ่ายอำนวยการ
เป็นผู้แทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมงานวันสถาปนาคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 81 ปี
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 พฤษภาคมคม พ.ศ. 2560
ณ โถงอเนกประสงค์ ตึกวนศาสตร์ 72 ปี