DSC_0218

โครงการอบรมหลักสูตรการเขียนหนังสือราชการ

รองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ผู้บริหาร และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วม โครงการอบรมหลักสูตรการเขียนหนังสือราชการ
โดยมี ดร. สุรีย์รัตน์ บำรุงสุข เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่บุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัย
เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2560
ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 7 อาคารสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย