DSC_0365

การนำเสนอวิทยานิพนธ์ 5 นาที ประจำปีการศึกษา 2559

รองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
เป็นประธานเปิดโครงการนำเสนอวิทยานิพนธ์ 5 นาที ประจำปีการศึกษา 2559
พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานการศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรางค์ เห็นสว่าง รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษาและสื่อสารองค์กร
เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอวิทยานิพนธ์ 5 นาที โดยนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
เมื่อวันอังคารที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2560
ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 7 อาคารสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย