DSC_0256

ประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 และพิธีมอบเกียรติบัตรทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีระภาส คุณรัตนสิริ รองคณบดีฝ่ายอำนวยการ
เป็นผู้แทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
เข้าร่วมการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561
และมอบเกียรติบัตรทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560
แก่นิสิตผู้ได้รับทุน
เมื่อวันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2560
ณ ห้องประชุม จูปิเตอร์ ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น