logo_nrct_v2

ชี้แจง ทุนฯบัณฑิตศึกษา วช. ประจำปี 2560

ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้เป็นผู้ประสานงานเกี่ยวกับทุนฯบัณฑิตศึกษา วช. ประจำปี 2560 เป็นปีแรก นั้น

บัณฑิตวิทยาลัย ขอแจ้งให้ทราบว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการยืนยันการรับโอนเงินทุนสนับสนุนจาก วช. (งวดที่ 1 ) และจะแจ้งให้ผู้รับทุนทราบทันทีเพื่อทำสัญญารับทุนพร้อมการรับทุนสนับสนุนฯ งวดที่ 1 ต่อไปเมื่อได้รับการยืนยันการโอนทุนฯจาก วช. แล้ว

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 0-2579-3346 / 0-2942-8445 – 50 ต่อ 302 คุณจุไรวรรณ ชญาวรากุล นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ งานทุนการศึกษา