DSC_0011

กรมโยธาธิการและผังเมืองเข้าตรวจสอบ อาคารสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรางค์ เห็นสว่าง รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษาและสื่อสารองค์กร
และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย
ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจสอบจากกรมโยธาธิการและผังเมือง
ในการดำเนินการตรวจสอบอาคารสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย
เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
เมื่อวันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
ณ ห้องประชุมทัศนีย์อัตตะนันทน์ ชั้น 3 อาคารสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย