DSC07983

โครงการบรรยายพิเศษ “การรับข้อเสนอการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561”

บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการบรรยายพิเศษ
เรื่อง การเขียนข้อเสนอการวิจัย เพื่อขอรับทุนประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561
จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ให้แก่คณาจารย์และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โดยได้รับเกียรติจาก คุณสุนันทา สมพงษ์ ที่ปรึกษาการวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
บรรยายแนวทางการบริหารแผนงานวิจัยทุนบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
ณ ห้องประชุมยงยุทธเจียมไชยศรี ชั้น 8 อาคารสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย