เอกสารประกอบการบรรยายในงานปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560 วันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม 2560

เอกสารประกอบการบรรยายในงานปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560 วันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม 2560

เอกสาร รายละเอียด
เอกสารประกอบการบรรยายในงานปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560
โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
Download
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร & ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ & แนวทางปฏิบัติที่พึงทราบ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2560 (รหัส 60)
โดย ผศ.ดร. สุรางค์ เห็นสว่าง รองคณบดีฝ่ายบริการศึกษาและสื่อสารองค์กร
และ รศ.ดร. ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานการศึกษา
Download
การทำวิทยานิพนธ์ผ่านระบบไอทีสิส (iThesis) สาหรับนิสิตกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุขุมาล กิติสิน รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ
Download