logo_nrct_v2

ชี้แจง ทุนฯบัณฑิตศึกษา วช. ประจำปี 2560 [เพิ่มเติม]

[เพิ่มเติม]
ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย ได้รับการยืนยันการโอนทุนอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560 จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จำนวนทั้งสิ้น 75 ทุน งวดแรก (คิดเป็นร้อยละ 55ของเงินทุนที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด) แล้ว

ขณะนี้บัณฑิตวิทยาลัยกำลังตรวจสอบความถูกต้องในรายละเอียดประกอบการทำสัญญาเพื่อการรับทุนดังกล่าว โดยจะรีบแจ้งอาจารย์ที่ปรึกษา (ในฐานะผู้รับทุนหลัก) และนิสิต (ในฐานะผู้รับทุนร่วม) เข้าทำสัญญา เพื่อรับการจัดสรรทุนต่อไป หากมีข้อสงสัย โทร 025793346 (คุณจุไรวรรณ) งานทุนการศึกษา บว.



[ข้อความเดิม]
ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้เป็นผู้ประสานงานเกี่ยวกับทุนฯบัณฑิตศึกษา วช. ประจำปี 2560 เป็นปีแรก นั้น

บัณฑิตวิทยาลัย ขอแจ้งให้ทราบว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการยืนยันการรับโอนเงินทุนสนับสนุนจาก วช. (งวดที่ 1 ) และจะแจ้งให้ผู้รับทุนทราบทันทีเพื่อทำสัญญารับทุนพร้อมการรับทุนสนับสนุนฯ งวดที่ 1 ต่อไปเมื่อได้รับการยืนยันการโอนทุนฯจาก วช. แล้ว

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 0-2579-3346 / 0-2942-8445 – 50 ต่อ 302 คุณจุไรวรรณ ชญาวรากุล นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ งานทุนการศึกษา