DSC_0334

งานวันคล้ายวันสถาปนาคณะสิ่งแวดล้อม

รองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรางค์ เห็นสว่าง รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษาและสื่อสารองค์กร
และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย
ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะสิ่งแวดล้อม
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 คณะสิ่งแวดล้อม