DSC_0007

ประชุมเสวนาพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560

รองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
รองคณบดี และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย
ประชุมเสวนาพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 10.00 – 13.00 น.
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 อาคารสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย