DSC09853_resize

การนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2559

บัณฑิตวิทยาลัยจัดการนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2559
เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานและส่งเสริมให้วิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษามีคุณภาพยิ่งขึ้น
ซึ่งประกอบไปด้วย สายวิทยาศาสตร์สังคม สายวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสายวิทยาศาสตร์กายภาพ
โดยจัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ณ อาคารสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย
และจะจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิทยานิพนธ์ สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมได้ที่บริเวณห้องโถง ชั้น 1
อาคารสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์