IMG_5696-1

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการจัดการบัณฑิตศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีระภาส คุณรัตนสิริ รองคณบดีฝ่ายอำนวยการ
พร้อมด้วยบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการจัดการบัณฑิตศึกษา
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. พงศกร พรรณรัตนศิลป์ รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพผู้บริหาร และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับ
ระหว่างวันที่ 10 – 12 กันยายน พ.ศ. 2560
ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น