015

งานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ

รองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ผู้บริหาร และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย
ร่วมจัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ คุณปราณี สีนวล ผู้เกษียณอายุราชการ
เมื่อวันอังคารที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2560
ณ ห้องประชุมยงยุทธเจียมไชยศรี ชั้น 8 อาคารสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย