IMG_1413

ประชุมเสวนาพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2560

รองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
พร้อมด้วยผู้บริหาร และ บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย
ประชุมเสวนาพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ในวันอังคารที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2560
เวลา 10.00-11.00 น.
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 อาคารสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย