DSC09273

การบรรยายวิชาการ เรื่อง ฐานข้อมูลของบัณฑิตวิทยาลัย อักขราวิสุทธิ์ และการพิมพ์วิทยานิพนธ์ผ่านระบบไอทีสิส (iThesis)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีระภาส คุณรัตนสิริ รองคณบดีฝ่ายอำนวยการ
ได้รับเชิญเป็นวิทยากร ในการบรรยายวิชาการ
เรื่อง ฐานข้อมูลของบัณฑิตวิทยาลัย อักขราวิสุทธิ์
และการพิมพ์วิทยานิพนธ์ผ่านระบบไอทีสิส (iThesis)
เพื่อให้ความรู้ และชี้แจงแนวทางปฏิบัติให้กับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
และคณาจารย์ของคณะสัตวแพทยศาสตร์
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน พ.ศ.2560
ณ ห้อง 506 ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ