IMG_1960-2

วันคล้ายวันสถาปนา สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 39 ปี

รองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรางค์ เห็นสว่าง รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษาและสื่อสารองค์กร
และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมแสดงความยินดี
พร้อมมอบเงินสนับสนุนกองทุนพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 39 ปี
เมื่อวันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2560
โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ธงชัย สุวรรณสิชณน์
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาฯ เป็นผู้รับมอบ
ณ ห้องโถงบุษราคัม ชั้น 1 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์