IMG_2778

ร่วมแสดงความยินดี รศ.ดร. วิจิตต์ศรี สงวนวงศ์ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรางค์ เห็นสว่าง รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษาและสื่อสารองค์กร
พร้อมด้วยรักษาการแทนผู้ปฏิบัติภารกิจหัวหน้างาน และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย
ร่วมแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. วิจิตต์ศรี สงวนวงศ์
ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ให้ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
เมื่อวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2560
ณ คณะเศรษฐศาสตร์