DSC01288

การฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิตวิทยาลัย โครงการสหวิทยาการ ประจำปี 2560

รองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร. สุรางค์ เห็นสว่าง รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
และคณะอนุกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมฯ
ร่วมการฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560
ของมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย โครงการสหวิทยาการ
เมื่อวันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์