DSC_0024

วันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ ครบรอบปีที่ 48

รองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ดร. ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานการศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีระภาส คุณรัตนสิริ รองคณบดีฝ่ายอำนวยการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรางค์ เห็นสว่าง รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษาและสื่อสารองค์กร
และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมมอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีเนื่องในโอกาส
วันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ ครบรอบปีที่ 48
เมื่อวันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
ณ ห้องโถง อาคาร 1 คณะศึกษาศาสตร์