IMG_3196

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ดร. ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานการศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีระภาส คุณรัตนสิริ รองคณบดีฝ่ายอำนวยการ
และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย
ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559
และรายงานผลการดำเนินของส่วนงาน ปีการศึกษา 2559
เมื่อวันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา 08.30 -16.30 น.
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 อาคารสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย