DSC03390

งานปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560

รองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ก่อนกล่าวต้อนรับนิสิต ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย
ปีการศึกษา 2560 และแนะนำบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยการบรรยายพิเศษ
“ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
วิธีปฏิบัติที่สำคัญ และการจัดทำวิทยานิพนธ์ผ่านระบบไอทีสิส”
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรางค์ เห็นสว่าง รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษาและสื่อสารองค์กร
รองศาสตราจารย์ ดร. ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุขุมาล กิติสิน รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีระภาส คุณรัตนสิริ รองคณบดีฝ่ายอำนวยการ
พร้อมทั้งเข้ารับรายงานตัวและทำบัตรประจำตัวนิสิตใหม่
เมื่อวันอังคารที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ณ ห้องประชุมยงยุทธเจียมไชยศรี ชั้น 8