DSC03916

งานวันคล้ายวันสถาปนาคณะสัตวแพทยศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ร่วมพิธีวางพวงมาลาสักการะอนุสาวรีย์ ศ.น.สพ.ดร. จักร พิชัยรณรงค์สงคราม
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะสัตวแพทยศาสตร์
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์