DSC03667

ประชุมเสวนาพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2560

รองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
พร้อมด้วยผู้บริหาร และ บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย
ประชุมเสวนาพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2560
ในการนี้ได้แนะนำบุคลากรใหม่ของบัณฑิตวิทยาลัย
ได้แก่ Mr. Joey Cano ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ
และ นางสาว พลอยไพลิน แสงสว่าง นักวิชาการศึกษา สังกัดงานบริการการศึกษา
เมื่อวันพุธที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา 10.00-13.00 น.
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 อาคารสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย