DSC03652

วันคล้ายวันสถาปนาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และวันขึ้นปีใหม่ 2561

รองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีระภาส คุณรัตนสิริ รองคณบดีฝ่ายอำนวยการ
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรางค์ เห็นสว่าง รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษาและสื่อสารองค์กรร่วมมอบแจกัญดอกไม้แสดงความยินดีในโอกาส
วันคล้ายวันสถาปนาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และวันขึ้นปีใหม่ 2561
เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ณ บริเวณโถงไข่ ชั้น 1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์