1501309657690

เอกสารประกอบการบรรยายในงานปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560

เอกสารประกอบการบรรยายในงานปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560

เอกสาร รายละเอียด
เอกสารประกอบการบรรยายในงานปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย Download
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร & ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ & แนวทางปฏิบัติที่พึงทราบ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2560 (รหัส 60)
โดย ผศ.ดร. สุรางค์ เห็นสว่าง รองคณบดีฝ่ายบริการศึกษาและสื่อสารองค์กร
และ รศ.ดร. ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานการศึกษา
Download
การทำวิทยานิพนธ์ผ่านระบบไอทีสิส (iThesis) สาหรับนิสิตกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุขุมาล กิติสิน รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ Download