โครงการอบรม การทำวิทยานิพนธ์ผ่านระบบ iThesis สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2561

รายละเอียด
ประกาศ ระบบไอทิสิส (iThesis) Download
ตารางการอบรม Download
ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอบรม การทำวิทยานิพนธ์ผ่านระบบ iThesis สำหรับนิสิต Click
ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอบรม การทำวิทยานิพนธ์ผ่านระบบ iThesis สำหรับอาจารย์ Click
รายชื่อนิสิตผู้ยืนยันเข้าอบรม iThesis 2017 (21 กุมภาพันธ์ 2561) Download