โครงการอบรม การทำวิทยานิพนธ์ผ่านระบบ iThesis สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2561

รายละเอียด
ประกาศ ระบบไอทิสิส (iThesis) Download
ตารางการอบรม Download
ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอบรม การทำวิทยานิพนธ์ผ่านระบบ iThesis สำหรับนิสิต Click
ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอบรม การทำวิทยานิพนธ์ผ่านระบบ iThesis สำหรับอาจารย์ Click